Primăria Slatina, măsuri de atragere a investitorilor: Ajutoare de minimis pentru firmele din Parcul Industrial

Începând cu anul 2014, pe raza municipiului Slatina funcţionează Parcul Industrial Slatina, având ca obiect de activitate administrarea unor suprafeţe de teren în vederea implementării de proiecte de investiţii în structuri de producţie sau de servicii. Pentru creşterea competitivităţii administratorului parcului industrial precum şi atragerea de noi investitori cu impact mare în dezvoltarea activităţilor economice care ar duce la multiplicarea locurilor de muncă și avantajelor în beneficiul comunităţii locale, Primăria Slatina va supune aprobării aleșilor locali în ședința Consiliului local de astăzi schema de ajutor de minimis.

Administrația slătineană va institui o schemă de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Slatina. Schema de ajutor de minimis se va aplica până la data de 31 decembrie 2030.

Potrivit hotărârii aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare a CL, ajutorul de minimis acordat societăţilor unice eligibile constă în: a) scutire de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al municipiului Slatina, pentru eliberarea oric'ăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire pentru terenul şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; b) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, corespunzător terenului aferent parcului industrial; c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial (ce se vor edifica pe terenul cumpărat).

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt administratorul și rezidenţii parcului industrial. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 7 întreprinderi. Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme pe intreaga durată de aplicare este de 6.050 mii lei. Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis în limita sumei reprezentată de pragul de minimis ce nu depăşeşte pragul de 300.000 euro, echivalent în lei.

Schema are ca scop: dezvoltarea economică a municipiului Slatina; creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă la nivelul municipiului; stimularea agenţilor economici din municipiul Slatina să iniţieze şi să dezvolte afaceri; realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp.

Vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei scheme: a) ajutoarele acordate Intreprinderilor care Işi desfăşoară activitatea 1n domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură; 2 b) ajutoarele acordate Intreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, In cazul In care cuanttunul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă; c) ajutoarele acordate Intreprinderilor care Işi desfăşoară activitatea In domeniul producţiei primare de produse agricole; d) ajutoarele acordate Intreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole,In unul din următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza pretului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de Intreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari; e) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; f) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.

În prezent, în Parcul Industrial Slatina îşi desfăşoară activitatea Prysmian Cabluri și Sisteme SA.de pe realitateaoltului.ro

No comments

Random Posts

3/random/post-list